Naturminne og landskapsvern

Fra alléen
Alléen

Alléen

 

Alléen

Like over påske, i uke 16 (2015) vil det bli foretatt omfattende beskjæringer i  den over 200 år gamle alleen.  Tiltaket omfatter den nordlige del av alleen, hvor trærne vil bli redusert til 7-8 meters høyde.  Dette gjennomføres etter grundige undersøkelser og råd fra faglige instanser og vernemyndigheter.  Tungtveiende hensyn er sikkerhet for ferdsel og bygninger i området, naturlandskap og kulturhistoriske verdier.  Tre av de gamle trærne har falt overende i stormene de siste to år.

Hele innmarken og bygningene ble i 1986 vernet som Fjøsanger natur og landskapsvernområde.
Totalt areal 113 dekar.
Naturminnet  knytter seg til kvartærgeologiske avsetninger langs Straumevegen. Her finner man løsmasser som er ca. 130 000 år gamle.  Disse inneholder bl.a. fossiler som har gitt forskerne unike muligheter til å studere klima – og vegetasjonsutviklingen i Norge før siste istid.
Landskapsvernområdet  dekker resten av innmarken,  inklusive alleen,  steingjerder,  bekker og enger som sammen med bygningene utgjør et kulturlandskap med mange og store kvaliteter.
Utmarken  ble i forbindelse med opprettelsen av Johan Langes og  Søskendes Legat  stilt til disposisjon for  ”det spadserende publikum”.
Johan Lange hadde på slutten av 1800-tallet startet skog – planting. Dette arbeidet er viderført,  slik at det er nå mer enn 60 forskjellige treslag i skogen.  
Det er opparbeidet gang – sykkelveier med lys,  og en rekke stier går på kryss og tvers gjennom området.  På eiendommen er tilrettelagt for bading,  ballspill og bueskyting,  mens Fana Roklubb fra 1935 har drevet sin aktivitet fra klubbhuset på festet grunn.
Behovet for friluftstilbud har økt i takt med utbyggingen av byen og Løvstakken, og Langeskogen er etablert som et av de viktigste turområder i Bergen.